Kodeks etyki biznesowej dostawców Xella

Pobierz "Kodeks etyki biznesowej dostawców Xella" w formacie dokumentu PDF.

ZASADY ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA KONCERNU XELLA

KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ DOSTAWCÓW XELLA

PREAMBUŁA

We wszystkich sferach działalności gospodarczej spółki koncernu Xella podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw, rozporządzeń oraz innym regulacjom prawnym. W tym zakresie chodzi o przepisy międzynarodowe, ponadnarodowe, narodowe i regionalne. To one stanowią ramy prowadzenia działalności gospodarczej przez koncern Xella, wyznaczając np. normy i standardy dla realizacji procesów produkcyjnych jak również dla samych produktów i usług oraz regulując zachowanie na różnych rynkach i współpracę zaangażowanych w nią podmiotów.

W celu zapewnienia warunków dla kontynuacji działalności oraz zrównoważonego wzrostu najistotniejszym dla Xella jest poruszanie się w ramach tychże warunków ramowych oraz umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmian tychże warunków ramowych.

W Kodeksie etyki biznesowej koncernu Xella zostały określone wiodące zasady zachowania i postępowania obowiązujące wszystkich pracowników. Dla nas oczywistym jest fakt, że wszyscy pracownicy koncernu Xella będą przestrzegać wiążących dla nich ustaw i zasad lub będą dążyć do tego, by przestrzegali ich również inni pracownicy.

Także od naszych dostawców oczekujemy odpowiedzialnego zachowania biznesowego w całym łańcuchu dostaw oraz przestrzegania postanowień i przepisów prawnych m.in. dot. następujących kwestii:

• Zwalczanie dyskryminacji,
• Nieakceptowanie pracy dzieci oraz pracy przymusowej,
• Warunki pracy oraz wolność zrzeszania się,
• Unikanie konfliktu interesów,
• Zwalczanie korupcji,
• Poufność, dyskrecja i ochrona danych,
• Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zdrowia.

Kodeks etyki biznesowej dostawców opisuje istotne zasady zachowania i postępowania stanowiące podstawę podejmowania i prowadzenia działań biznesowych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Przedmiotowe standardy zachowań mają znaczenie uniwersalne również wtedy, gdy w ramach działań biznesowych, zwłaszcza w kontaktach międzynarodowych, często wymaga się współpracy z osobami z różnych kręgów kulturowych, w których podstawę stanowią inne systemy norm i wartości.

Podstawę niniejszego Kodeksu etyki biznesowej Xella stanowią uznane na arenie międzynarodowej standardy i normy, przede wszystkim Global Compact oraz Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO (International Labour Organisation). Xella oczekuje od swoich dostawców jak również od ich poddostawców – a także od siebie samej – przestrzegania podanych poniżej zasad.


I. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAW

Dostawca przestrzega obowiązujących, krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów, które ściśle regulują prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeżeli w poszczególnych krajach, w których dostawca prowadzi swoją działalność, obowiązują postanowienia ustawowe lub inne regulacje, które różnią się od postanowień Kodeksu etyki biznesowej dostawców, wówczas przestrzegać należy bardziej restrykcyjnych postanowień.

II. ZWALCZANIE DYSKRYMINACJI

Dostawca nie toleruje jakiejkolwiek formy dyskryminacji czy krzywdzącego traktowania w otoczeniu miejsca pracy, na przykład ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przekonania polityczne, działalność w ramach związków zawodowych czy w ramach organów stanowiących reprezentacje pracowników.

III. NIEAKCEPTOWANIE PRACY DZIECI ORAZ PRACY PRZYMUSOWEJ

Zabrania się pracy dzieci i pracy przymusowej.

Zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dostawca zatrudnia wyłączne pracowników, którzy ukończyli co najmniej 15 rok życia. Jeżeli w kraju, w którym dany zakład prowadzi swoją działalność, minimalny wiek zatrudnienia jest wyższy, wówczas należy go przestrzegać. Wyjątek stanowi wiek minimalny wynoszący 14 lat, jeżeli w kraju zatrudnienia na podstawie Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) obowiązuje ustawowy wiek minimalny wynoszący właśnie 14 lat.

Dostawca nie będzie zatrudniał jakichkolwiek osób wykonujących pracę lub usługę pod groźbą jakiekolwiek kary i do wykonywania której nie zgłosił się dobrowolnie, tzn. niedopuszczalne jest wykonywanie pracy przymusowej w rozumieniu przepisów określonych w postanowieniach Konwencji nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

IV. WARUNKI PRACY ORAZ WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

Przestrzegać należy regulacji dot. czasu pracy określonych w danym kraju ustawowo lub w ramach umów zbiorowych lub też powszechnie stosowanych w danej branży.


Pracownicy otrzymują wynagrodzenie minimalne określone ustawowo lub w ramach umów zbiorowych lub też powszechnie stosowane w danej branży. Dostawca zapewnia pracownikowi świadczenia socjalne przysługujące mu na podstawie przepisów prawa.

Należy przestrzegać oraz wykonywać prawo wszystkich pracowników do wolnego zrzeszania się oraz do negocjacji umów zbiorowych czy rokowań zbiorowych.

V. ZWALCZANIE KORUPCJI

Dostawca nie toleruje jakichkolwiek form przekupstwa czy przekupności bądź innych form korupcji. Nie będzie on oferował swoim partnerom biznesowym czy innym osobom trzecim jakichkolwiek niestosownych prezentów, poczęstunków, przywilejów, rozrywek czy innych korzyści jakiegokolwiek rodzaju. Dostawca nie będzie również przyjmował tego rodzaju korzyści.

W związku z prowadzoną działalnością biznesową dostawcy nie wolno innym osobom – w sposób bezpośredni czy pośredni – proponować, obiecywać, udzielać czy też żądać jakichkolwiek korzyści niezgodnych z prawem. Nie wolno udzielać czy żądać jakichkolwiek płatności pieniężnych lub innych korzyści, by w ten sposób wpływać na podejmowanie decyzji czy uzyskiwać korzyści niezgodne z prawem.

Ponadto dostawca będzie unikał sytuacji stanowiących konflikt interesów, a które to sytuacje mogą wynikać ze ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, konkurentami czy innymi osobami bądź instytucjami.

VI. POUFNOŚĆ, DYSKRECJA I OCHRONA DANYCH

Dostawca zobowiązuje się dochowywać tajemnic zakładowych i handlowych. Dokumentów i informacji o charakterze poufnym nie wolno przekazywać czy udostępniać osobom trzecim bez uzyskania stosownej zgody, dopóki tego rodzaju nie zostały opublikowane lub koncern Xella nie wydał stosownej zgody.

W przypadku gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych należy przestrzegać obowiązujących w danym przypadku postanowień ustawowych.

VII. BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA

Dostawca zapewnia, że przestrzega zasad w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto elementarną zasadą działalności dostawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów.

W celu zapewnienia powyższych zasad w otoczeniu miejsca pracy dostawca będzie współodpowiedzialny za ochronę ludzi i zdrowia. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać ustaw i przepisów w zakresie ochrony środowiska jak również w zakresie bezpieczeństwa urządzeń, pracy i produktów oraz informować swoich pracowników o konieczności ich przestrzegania.

W szczególności obowiązują następujące zasady:
• Pracownicy postępują rozważnie i ponoszą odpowiedzialność za to, by nie powodować zagrożenia dla zdrowia własnego jak i zdrowia osób trzecich, w szczególności należy unikać i zapobiegać wypadkom lub innym schorzeniom uwarunkowanym wykonywaną pracą.
• W zakresie planowania urządzeń i procesów jak również podczas wykonywania wszelkich innych czynności należy uwzględnić aktualny, powszechny w danym kraju, stan techniki oraz medycyny i higieny pracy.
• Do maksymalnego stopnia należy zredukować wszelkie obciążenia środowiska.

VIII. WERYFIKACJA I PRZESTRZEGANIE

Koncern Xella regularnie aktualizuje postanowienia niniejszego Kodeksu oraz, tam, gdzie jest to konieczne i stosowne, dokonuje odpowiednich zmian. Podjęte zmiany można znaleźć w aktualnej wersji Kodeksu etyki biznesowej dostawców dostępnej na stronie internetowej Xella.

Koncern Xella zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania postanowień Kodeksu przez dostawców, a w przypadku stwierdzenia ich nieprzestrzegania Kodeksu do żądania podjęcia stosownych działań naprawczych i w razie konieczności do zakończenia współpracy.

Xella International GmbH
Düsseldorfer Landstrasse 395
47259 Duisburg
+ 49 (0)203 60880 0
www.xella.com

Funkcja wydawnicza
Group Purchasing

Grupa docelowa
Dostawcy koncernu Xella

Miejsce przechowywania
www.xella.com

Data publikacji
Styczeń 2014

Prawa autorskie
Treści niniejszego dokumentu nie można powielać bez uzyskania stosownej zgody.
Wszelkie prawa posiada spółka Xella International GmbH