Aktualności

Mineralne płyty izolacyjne Multipor - ocieplanie od wewnątrz

Nie w każdym obiekcie budowlanym jest możliwość przeprowadzenia zewnętrznej termomodernizacji, np. ze względu na zabytkowe fasady. W takich sytuacjach należy rozważyć ocieplenie od wewnętrznej strony murów. Z pomocą przychodzą płyty mineralne Multipor, będące bardzo lekką odmianą betonu komórkowego o wyjątkowych parametrach termoizolacyjnych.

Ocieplanie i wymogi prawne

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszcza się możliwość kondensacji pary wodnej wewnątrz przegród budowlanych w okresie zimowym, o ile ich struktura umożliwi wyparowywanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym jej degradacja. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych wymaga się, aby ich zewnętrzne i nieprzezroczyste przegrody, złącza przegród, przejścia instalacji oraz ościeża i ościeżnice okien wykazywały całkowitą szczelność na przenikanie powietrza. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych, natomiast w jej wnętrzu nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie, spowodowane kondensacją pary wodnej.

Nie w każdym obiekcie budowlanym jest możliwość przeprowadzenia zewnętrznej termomodernizacji ze względu na wpisanie go do rejestru zabytków, lokalizację na terenach objętych ochroną konserwatorską, czy też wymóg respektowania praw autorskich projektantów. Często się zdarza, że tylko niektóre lokale lub pomieszczenia wymagają dodatkowych zabiegów docieplających, np. na najwyższych kondygnacjach budynków, wówczas brak zgody na zmianę wyglądu fragmentu elewacji lub wysoki koszt ustawienia rusztowań może taki zamiar uniemożliwić. Ponadto stosowanie ociepleń na zewnątrz budynków zmienia ich charakterystyczne parametry (wymiary zewnętrzne), w tym powierzchnię zabudowy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy dodatkowa warstwa ocieplenia może naruszyć minimalną odległość obiektu od granicy działki czy linii zabudowy lub utrudnić ruch pojazdów w ich bezpośrednim sąsiedztwie (np. wąski przejazd pomiędzy budynkiem a sąsiadem).

Maksymalna ciepłochronność oraz szczelność budynków

W nowo projektowanych i obecnie realizowanych budynkach dąży się do uzyskania ich maksymalnej ciepłochronności oraz szczelności w celu osiągnięcia poziomu najbardziej zbliżonego do modelu budynku pasywnego. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na minimalizowanie strat energii cieplnej jest odpowiednio dobrana termoizolacja. Istotne są nie tylko jej gabaryty (grubość warstwy ocieplenia), lecz również wspomniane wyżej parametry termoizolacyjne, szczelność oraz możliwość dostosowywania do wszelkiego rodzaju urozmaiceń bryły architektonicznej, a także projektowanych lub istniejących instalacji, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnego ograniczenia powierzchni mostków termicznych. Te zasady powszechnie stosowane są już w nowych systemach wznoszenia obiektów budowlanych. Wciąż jednak pozostaje wiele eksploatowanych obiektów, które nie spełniają aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności przegród, niejednokrotnie są bardzo oddalone od wartości progowych określonych w przepisach. Obiekty te wymagają poprawy mikroklimatu wewnętrznego (komfortu użytkowego) nie tylko z uwagi na niespełnianie obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim ze względu na obniżenie kosztów eksploatacji. Zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej nie jest problemem w obiektach nowo wznoszonych, ponieważ prace termoizolacyjne są tam prowadzone równolegle z innymi robotami. Inaczej przedstawia się to w budynkach użytkowanych, które w ogóle nie posiadają wymaganych izolacji przegród, lub które już wcześniej ocieplono w oparciu o powszechnie stosowane w ubiegłych latach metody (suche lub mokre ciężkie).

Przykłady eksploatowanych budynków wymagających pilnej termomodernizacji, nie koniecznie od zewnątrz, przedstawiono na rys. 1.

Multipor – materiał uniwersalny

Obecnie na rynku budowlanym dostępnych jest wiele materiałów i technologii o porównywalnych właściwościach, stosowanych w technologiach ociepleń budynków. Miarą skuteczności doboru właściwej metody jest okres późniejszej eksploatacji obiektu poddanego termomodernizacji oraz jej trwałość. W budownictwie mieszkaniowym nadal szerokie zastosowanie znajduje beton komórkowy, będący jednocześnie materiałem konstrukcyjnym oraz termoizolacyjnym. Przedstawicielem tej grupy jest produkt o nazwie Multipor, będący bardzo lekką odmianą betonu komórkowego o gęstości objętościowej nieprzekraczającej 115 kg/m3. Jest on jednocześnie niepalnym materiałem izotropowym pochodzenia mineralnego o wyjątkowych parametrach termoizolacyjnych nadających się do ocieplania różnego rodzaju przegród obiektów budowlanych, niezależnie od tego, czy zostanie on ułożony po ich zewnętrznych, czy też wewnętrznych stronach. Multipor posiada właściwości kumulowania wilgoci w swojej porowatej strukturze, jak również zdolność do szybkiego jej oddawania (współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=3), nie ulegając przy tym korozji biologicznej i mechanicznej. Ocieplanie przegród zewnętrznych obiektów budowlanych wiąże się z ryzykiem ich zawilgocenia, zagrożenia korozją biologiczną, obniżeniem oporu cieplnego wskutek zawilgocenia oraz rozwojem grzybów. W okresie obniżonych temperatur różnica ciśnień pomiędzy środowiskami występującymi po obydwu stronach przegród jest główną przyczyną przemieszczania się pary wodnej. Porowata i paroprzepuszczalna budowa Multipora (objętość porów ok. 95%) stwarza sprzyjające warunki do gromadzenia się wilgoci przy zachowaniu jego właściwości termoizolacyjnych, na poziomie eksploatacyjnym opisanym przez współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,043 W/mK. Woda znajdująca się w porach nawet w sytuacji jej zamarznięcia nie uszkadza struktury materiału ze względu na ich objętość – nie wszystkie pory i nie w całości wypełniają się wodą. W okresie podwyższonych temperatur sytuacja ulega radykalnej zmianie, kiedy to podgrzana woda przechodzi ze stanu płynnego w fazę gazową, co umożliwia przemieszczania się jej do wnętrza wentylowanych pomieszczeń, powodując wysychanie przegród. Warunkiem właściwej eksploatacji budynków, a tym samym utrzymywania przegród w należytym stanie technicznym jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej krotności wymian powietrza określonej w Polskich Normach. Zużyte i wilgotne powietrze znajdujące się w zamkniętej kubaturze budynków, powinno być skutecznie usuwane na zewnątrz, co jest warunkiem koniecznym wysychania przegród.

Kiedy ocieplać od wewnątrz - przykłady

Ocieplenie od wewnątrz i wyniki obliczeń cieplnych

Na rys. 2 pokazano propozycję ocieplania przegród zewnętrznych budynków od strony wewnętrznej. Różni się ona zasadniczo od rozwiązań stosowanych w tradycyjnych metodach ociepleń od zewnątrz m.in. tym, że stwarza pewne utrudnienia w zapewnieniu ciągłości izolacji w miejscach występowania przegród wewnętrznych, takich jak: ściany, stropy oraz stropodachy. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest wyprowadzenie ocieplenia na powierzchnię tych przegród z wykorzystaniem systemu Multipor, tak jak pokazano na rys. 2a i 4a. Zasadę, która w miarę możliwości wymaga połączenia wszystkich warstw ocieplających przegrody poziome (podłoga) i ukośne (dach) z przegrodami pionowymi, poprzez nadanie im maksymalnej ciągłości, należy stosować również do zewnętrznych przegród ogrzewanych poddaszy [rys. 2b].

Na rys. 3 i 4 przedstawiono wyniki obliczeń cieplnych, przeprowadzonych na modelu jednowarstwowej przegrody zewnętrznej o grubości 38 cm z wbudowanym otworem okiennym. Przegrodę tę opisano na rys. 2a. Analizę cieplną dla tak zamodelowanej ściany przeprowadzono dla warunków temperatury zewnętrznej, równej - 10ºC i wewnętrznej pomieszczeń, równej +20ºC, w dwóch wariantach. W pierwszym rozpatrzono niezmieniony tj. nieocieplony układ ścian [rys. 3a], w drugim po stronie wewnętrznej przegród zastosowano płyty termoizolacyjne Multipor o grubości 5 cm. Zamieszczone powyżej diagramy wyraźnie wskazują na różnice w rozkładzie pól temperatur przed i po dociepleniu ściany warstwą termoizolacji grubości 5 cm. Układ ten [rys. 4] nie spełnia jeszcze wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, lecz wskazuje na wyraźną poprawę parametrów termoizolacyjnych przegrody już po tak nieznacznym ociepleniu.
Temperatura wewnętrzna powierzchni w najbardziej wrażliwym miejscu (zmiana grubości ściany z 25 na 38 cm) wzrosła tu o 2ºC, natomiast opór cieplny przegrody ponad 3-krotnie. Jak już wspomniano, analizowana przegroda nie spełnia aktualnych wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ponieważ współczynnik przenikania ciepła U=0,543 W/m2K jest ponad dwukrotnie wyższy od dopuszczalnego U=0,25 W/m2K, lecz pomimo tego jej parametry uległy 3-krotnej poprawie. Bardzo istotną rolę w ograniczaniu strat ciepła odgrywa ocieplenie ościeży, o czym nader często się zapomina przy stosowaniu obydwu metod termomodernizacji.
Kolejnym czynnikiem mogącym wskazywać na poprawność doboru metody ocieplenia jest wpływ gromadzącej się w przegrodzie wilgoci na jej skuteczność oraz trwałość. Poniżej, na przykładzie dwóch wykresów porównano rozkład wilgoci w cyklu półrocznym, w okresie 3 lat w przegrodach przedstawionych na rys. 3a i 4a, z tą tylko różnicą, że do obliczeń przyjęto warstwę termoizolacji równą 10 cm. Najbardziej korzystny układ stanowi tu nieocieplona ceglana ściana jednowarstwowa, gdzie wilgoć gromadząca się w jej wnętrzu ma tendencję wyraźnie zanikającą już przy jednokrotnej wymianie powietrza [rys. 5a]. Po ociepleniu ścian płytami Multipor po stronie wewnętrznej gromadząca się ilość wilgoci w ich wnętrzu również maleje w funkcji czasu [rys. 5b], co świadczy o poprawności przyjętego rozwiązania. Zjawisko to jest spowodowane wnikaniem wilgoci w okresie jesiennym, jej kondensacją w okresie zimowym, a następnie wysychaniem przegród w porze wiosenno-letniej.
Ocieplanie przegród od wewnątrz powoduje zbliżanie się strefy niskich temperatur do powierzchni styku docieplanej przegrody (w tym przypadku ściany) i termoizolacji, co może stwarzać możliwości dla jej okresowej kondensacji i zamarzania wilgoci na styku ww. warstw w okresach znacznie obniżonych temperatur zewnętrznych, tj. poniżej - 20ºC [rys. 4b,c,d].

Ocieplenie płytami Multipor a wilgotność pomieszczeń

Roczny rozkład wilgotności

Sprawność wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, a tym samym gwarantowana ilość wymian powietrza w budynkach w ciągu godziny, ma istotny wpływ na stan zawilgocenia przegród niezależnie od tego, po której stronie zostanie zastosowana termoizolacja. Zależność tę przedstawiono na rys. 6.

Zawartość wilgoci w ścianie a ilość wymian powietrza w pomieszczeniach

Zależność zawartości wilgoci w ścianach do ilości wymian powietrza

Omówiony wyżej przykład pokazał, że najbardziej sprzyjające warunki do usuwania wilgoci na zewnątrz występują w ścianach jednorodnych. W tym przypadku była to ściana wykonana z cegły ceramicznej pełnej o grubości 38 cm, lecz o niskich parametrach ciepłochronnych. Jej opór cieplny jest ok. 7-krotnie niższy od wartości przyjmowanych obecnie za dopuszczalne, stąd takie przegrody będą musiały być poddawane termomodernizacji. Przyjęta w modelu obliczeniowym grubość ocieplenia równa 10 cm, wykonanego z materiału o niskim oporze dyfuzyjnym, pozwoli na skuteczne usuwanie wilgoci z wnętrza przegrody pod warunkiem, że krotność wymian powietrza będzie nie niższa niż 1/h. Im większa będzie ilość wymian, tym szybciej i skuteczniej będzie następowało wysychanie przegród, co zapewni ich utrzymanie w należytym stanie technicznym.

Podsumowanie

Montaż płyt Multipor

Każdy obiekt budowlany wymaga odpowiedniej ochrony cieplnej w zależności od swojego przeznaczenia. Nowo wznoszone obiekty, w tym przede wszystkim budynki będą musiały podążać za wciąż zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi ciepłochronności przegród zewnętrznych, określonymi w przepisach. Ponadto, przepisy te będą obejmowały także obiekty, które w całości lub tylko częściowo zostaną poddane termomodernizacji, lub w których nastąpi zmiana sposobu użytkowania. Pozostaje jeszcze grupa pojedynczych lokali, których użytkownicy będą dążyć do podwyższenia standardów użytkowych poprzez ograniczenie w nich strat ciepła ze względów higieniczno-sanitarnych oraz z uwagi na wysokie koszty eksploatacji. Nie każdą zewnętrzną przegrodę można doprowadzić do zgodności z przepisami w oparciu o powszechnie stosowane dotychczas rozwiązania. Nie każdy budynek można ocieplić tradycyjnie od strony zewnętrznej. Wówczas pozostają dwa wyjścia: pozostawienie aktualnego stanu bez zmian, lub ułożenie materiału termoizolacyjnego po stronie wewnętrznej. Podejmowane w ubiegłych dziesięcioleciach próby ocieplania przegród zewnętrznych po ich wewnętrznych stronach nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, stąd trudno się dziwić wciąż negatywnemu nastawieniu do tej formy poprawy ochrony cieplnej. Rozwiązaniem problemu może być Multipor będący porowatym materiałem wykonanym na bazie surowców mineralnych, charakteryzujący się zdolnością bezpiecznej absorpcji wilgoci w okresach obniżonych temperatur, jak również jej oddawania do otoczenia poza sezonami ogrzewczymi, przy czym zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne oraz odporność na korozję biologiczną. Multipor, poza wyżej wymienionymi zaletami, może znaleźć zastosowanie zarówno w systemach ociepleń zewnętrznych jak i wewnętrznych, przy tym:

  • umożliwia poprawę parametrów termoizolacyjnych przegród tylko w miejscach, które tego wymagają (nie ma potrzeby ocieplania całych powierzchni budynków);
  • nie zmienia wyglądu elewacji, co jest bardzo istotnym warunkiem termoizolacji obiektów zabytkowych lub obiektów o wysoce wartościowych elewacjach [rys. 1c];
  • nie wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry, specjalistycznych narzędzi, rusztowań oraz kosztownego transportu [rys. 7];
  • montaż ocieplenia od wewnątrz nie jest ograniczany warunkami pogodowymi;
  • jest materiałem lekkim, dającym się łatwo obrabiać (gęstość 115 kg/m3).

Każda przegroda zewnętrzna – niezależnie od tego, czy zostanie ocieplona po stronie zewnętrznej, czy też wewnętrznej – będzie wymagała wcześniejszego przeprowadzenia analizy cieplno-wilgotnościowej. Jej celem powinien być dobór optymalnego rozwiązania przy maksymalnym ograniczeniu mostków termicznych i kondensacji wilgoci.
Na rys. 7 pokazano w sposób bardzo uproszczony technikę ocieplania ścian i stropów płytami Multipor.

TEKST I RYSUNKI:
DR INŻ. DARIUSZ BAJNO, NOT OPOLE