Wskazówki prawne

Warunki korzystania

1. Zakres zastosowania

1.1. Wszelkie przypadki korzystania ze stron internetowych Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i/lub spółek z nią powiązanych („Xella”) (dalej zwane: „stronami internetowymi Xella”) są dopuszczalne wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami. Niniejsze ogólne warunki korzystania mogą być uzupełniane, zmieniane lub w szczególnych przypadkach zastępowane innymi warunkami, np. w przypadku zakupu produktów i/lub usług. Zalogowanie lub – w przypadkach, gdy osobne logowanie nie jest wymagane – wyświetlenie odpowiedniej strony internetowej Xella jest równoznaczne z uznaniem przez użytkownika ważności niniejszych warunków korzystania w ich ostatniej wersji.

 1.2. W stosunku do użytkowników będących przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi oraz z w stosunku do osób ich reprezentujących, korzystających ze strony internetowej Xella przepisy ustawy  z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz 1225) nie mają zastosowania.

1.3. W przypadku ofert zamieszczonych na stronie z przeznaczeniem dla firm lub instytucji publicznych, dana firma lub instytucja publiczna reprezentowana jest przez użytkownika, który jest odpowiedzialny za wykonywane przez siebie czynności i działania oraz za posiadaną przez siebie wiedzę.

2. Usługi
2.1. Xella może dostarczać na stronie internetowej Xella określone informacje i oprogramowanie jako dodatek do dokumentacji, w celu ich wyświetlania lub pobrania.

2.2. Xella zachowuje prawo do usunięcia strony internetowej Xella w całości lub w części. Ze względu na właściwości systemów internetowych i komputerowych, Xella nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zapewnienie nieprzerwanej dostępności strony internetowej Xella.

3. Rejestracja, hasło
3.1. Niektóre podstrony na stronie internetowej Xella mogą być chronione hasłem. Dostęp do tego typu stron mają jedynie zarejestrowani użytkownicy, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia działalności biznesowej. Użytkownicy nie mają prawa żądać od Xelli, aby zaakceptowała ich rejestrację. W szczególności Xella zastrzega sobie prawo do zmiany statusu stron, które uprzednio były w łatwy sposób dostępne, na status stron objętych koniecznością dokonania rejestracji. Xella ma prawo do odrzucenia autoryzacji dostępu poprzez zablokowanie danych dostępowych, zwłaszcza w przypadku gdy użytkownik:
- podaje błędne dane do rejestracji; 
- nie dotrzymał niniejszych warunków lub podał błędne dane dostępowe, 
- dopuścił się naruszenia przepisów prawnych dotyczących dostępu do lub korzystania ze strony internetowej Xella
- nie korzystał ze strony internetowej Xella przez 12 miesięcy.

3.2. W przypadku gdy wymagana jest rejestracja, użytkownicy są zobowiązani do podania poprawnych danych w trakcie rejestracji oraz do niezwłocznego informowania spółki Xella o jakichkolwiek zmianach dokonywanych w późniejszym terminie (tam, gdzie to możliwe: online). Użytkownicy mają obowiązek zapewnić, by maile wysyłane na podane przez nich adresy były odbierane.

3.3. Po zakończeniu rejestracji użytkownikowi zostanie przydzielona nazwa i hasło (dalej zwane: „Danymi użytkownika”). Po pierwszym zalogowaniu użytkownik będzie zobowiązany do zmiany hasła na inne, znane tylko jemu. Dane użytkownika umożliwiają mu przeglądanie oraz zmianę jego własnych danych lub tam, gdzie ma to zastosowanie, odwołanie lub uzupełnienie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

3.4. Użytkownicy mają obowiązek zapewnić, że ich dane użytkownika nie są ujawniane osobom trzecim; są również odpowiedzialni za składane zamówienia lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem danych użytkownika. Każdorazowo po skorzystaniu ze strony konieczne jest wylogowanie się z obszaru chronionego hasłem. Jeśli użytkownik zda sobie sprawę z faktu, że strona trzecia wykorzystuje jego dane bez upoważnienia, jest on zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym Xellę na piśmie (lub mailem – na zasadzie informacji przekazywanej tymczasowo).

3.5. Po otrzymaniu informacji zgodnie z punktem 3.4 Xella zablokuje dostęp do obszaru chronionego hasłem dla tychże danych użytkownika. Blokada ta może być usunięta wyłącznie w sytuacji, gdy Xella otrzyma od użytkownika oddzielną pisemną prośbę lub po dokonaniu nowej rejestracji.

3.6. Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się z pisemną prośbą o unieważnienie takiej rejestracji, jeśli unieważnienie nie ma wpływu na realizację transakcji, które są już w toku. W takich przypadkach Xella usunie wszystkie dane użytkownika wraz ze wszystkimi innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika w momencie, gdy nie będą już one wymagane.

4. Prawo korzystania z informacji, oprogramowania i dokumentacji
4.1. Korzystanie z informacji, oprogramowania i dokumentacji udostępnianych na stronie internetowej Xella podlega niniejszym warunkom; w przypadku aktualizacji informacji, oprogramowania bądź dokumentacji obowiązują mające zastosowanie warunki udzielenia licencji uprzednio ustalone z Xellą. W hierarchii ważności pierwszeństwo w stosunku do niniejszych warunków mają indywidualne warunki udzielenia licencji, np. dotyczące pobierania oprogramowania.

4.2. Xella udziela użytkownikowi niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnianych na stronie internetowej Xelli, zgodnie z ustaleniami, a jeśli nie istnieją ustalenia, zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem zalecanym przez Xellę na czas korzystania z tychże.

4.3 Oprogramowanie przekazywane jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej odczytanie przez odpowiednie urządzenia. Xella nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie kodu źródłowego. Wyjątek stanowią kody źródłowe oprogramowania open source, w przypadku których warunki udzielenia licencji mają pierwszeństwo w stosunku do niniejszych warunków w odniesieniu do rozpowszechniania oprogramowania open source i wymagają udostępnienia kodu źródłowego. W takich przypadkach Xella udostępni kod źródłowy po otrzymaniu zwrotu poniesionych przez siebie kosztów.

4.4 Informacje, oprogramowanie oraz dokumentacja nie mogą być sprzedawane, wynajmowane, dzierżawione ani w jakikolwiek inny sposób udostępniane stronom trzecim. Jeśli nie jest to przewidziane inaczej obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik nie może modyfikować, zwrotnie programować ani tłumaczyć oprogramowania lub dokumentacji bądź ich poszczególnych części. Użytkownik jest uprawniony do wykonywania kopii back-up oprogramowania, w przypadku gdy kopie te są wymagane w celu zapewnienia użytkowania zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

4.5 Informacje, oprogramowanie oraz dokumentacja są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami dotyczącymi prawa autorskiego, jak również innymi przepisami prawa i warunkami umów dotyczących praw własności intelektualnej. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania tychże praw, w szczególności do nieusuwania identyfikacji alfanumerycznych, oznaczeń oraz uwag na temat praw własności z informacji, oprogramowania i dokumentów oraz z ich kopii.

4.6 Przepis art. 74. ust. 1 i 2 ustawy dnia z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   jedn. tekst. (Dz.U.z 2006. nr 90. poz. 631 z późn. zm. ) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa pozostają w mocy.

5. Własność intelektualna
5.1. Bez względu na warunki specjalne wyszczególnione w rozdziale 4 niniejszych warunków korzystania, informacje, nazwy marek oraz inne treści zamieszone na stronie internetowej Xella nie mogą być modyfikowane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wynajmowane, dzierżawione, wykorzystywane ani uzupełniane ani też użytkowane w żaden inny sposób.

5.2. Z wyjątkiem praw dotyczących użytkowania oraz innych praw w szczególny sposób udzielonych użytkownikowi na mocy niniejszego dokumentu, użytkownikowi nie zostają udzielone żadne dodatkowe prawa jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności prawa odnoszące się do wykorzystywania nazw firmowych oraz prawa dotyczące ochrony własności handlowej, takie jak patenty, prawa dotyczące własności przemysłowej bądź znaków towarowych; ponadto Xella nie ma obowiązku udzielania takich praw.

5.3. Jeśli użytkownik umieści swoje pomysły lub sugestie na stronie internetowej Xella, Xella będzie uprawniona do bezpłatnego wykorzystania ich w celu opracowania, ulepszenia lub sprzedaży produktów tak powstałych.

6. Obowiązki użytkowników
6.1. W czasie korzystania ze strony internetowej Xella użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od następujących działań:
- naruszania konwencji, praw dotyczących ochrony własności przemysłowej, praw autorskich ani też innych praw własności;
- przesyłania wirusów, tzw. trojanów, ani też innych programów, które mogą być szkodliwe dla oprogramowania; tworzenia, przechowywania ani przesyłania hiperłączy, do tworzenia, przechowywania bądź przesyłania których nie są upoważnieni, zwłaszcza w sytuacjach, gdy tego typu hiperłącza lub treści naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub są niezgodne z prawem;
- rozsyłania materiałów reklamowych, niepożądanych maili (tzw. spamu) lub bezpodstawnych ostrzeżeń przed wirusami, awariami lub podobnymi zdarzeniami; nakłaniania do wzięcia udziału w grach czy konkursach, systemach działających na zasadzie kuli śniegowej, łańcuszkach internetowych, grach oraz podobnych czynności.

6.2. Xella zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony internetowej Xella w dowolnym czasie, szczególnie w sytuacji, gdy użytkownicy nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków.

7. Hiperłącza
Strona internetowa Xella może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Xella nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na tego typu stronach, ani też nie rekomenduje ich ani ich treści, ponieważ Xella nie ma możliwości kontrolowania informacji zamieszczonych na hiperłączach i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje tam zamieszczone. Użytkownicy korzystają z takich stron na własną odpowiedzialność.

8. Odpowiedzialność za błędy prawne i rzeczowe
8.1. W przypadku udostępnianych nieodpłatnie informacji, oprogramowania lub dokumentacji, Xella nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczowe lub prawne braki w informacjach, oprogramowaniu lub dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do ich poprawności, braku błędów, niewystępowania praw ochronnych lub praw autorskich osób trzecich, kompletności i/lub możliwości wykorzystania – z wyłączeniem przypadków poważnego zaniedbania lub zamierzonego działania.

8.2. Informacje udostępniane na stronie internetowej Xella mają służyć jako informacje przykładowe, a zatem w indywidualnych przypadkach specyfikacje lub ogólne opisy technicznych możliwości produktów nie zawsze mogą mieć zastosowanie (np. ze względu na zmiany wprowadzane w produktach). Prawnie obowiązujące właściwości lub parametry wydajnościowe produktów należy zatem uzgadniać z Xellą lub jej spółką powiązaną w chwili zakupu produktu.

9. Pozostałe przypadki związane z odpowiedzialnością, szkodliwe oprogramowanie
9.1. Odpowiedzialność Xelli za niedopatrzenia prawne i błędy rzeczowe została opisana w Punkcie 8 niniejszych warunków użytkowania. Wyraźnie wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność po stronie Xelli, pod warunkiem że nie jest ona obowiązkowa na mocy ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu, wskutek zamierzonego działania, poważnego zaniedbania, zagrożenia zdrowia lub życia, uszkodzenia części ciała, gwarantowanych parametrów, nieuczciwego zatajenia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych.
9.2. Pomimo że Xella dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa Xella była wolna od szkodliwego oprogramowania (np. wirusy, trojany, robaki komputerowe, spyware oraz podobne oprogramowanie), Xella ani żadna z jej spółek powiązanych nie może zagwarantować, że tego typu oprogramowanie nie jest obecne i w związku z tym nie może przyjąć jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym względzie. Przed pobraniem jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub dokumentacji użytkownik zobowiązany jest przedsięwziąć rozsądne środki ostrożności oraz wykorzystać skaner antywirusowy w celu własnej ochrony, jak również w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego oprogramowania na stronie internetowej Xella.

9.3. Jakakolwiek zmiana w ciężarze dowodu na niekorzyść użytkownika nie wiąże się z warunkami opisanymi uprzednio w punkcie 9.1.

10. Ochrona danych i polityka prywatności
Gromadząc, wykorzystując oraz przetwarzając dane osobowe Xella przestrzega wszelkich mających zastosowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, jak również zasad wewnętrznej Polityki Prywatności obowiązującej w Xelli. Z Polityką Prywatności obowiązującą w Xelli można zapoznać się poprzez hiperłącze zamieszczone na stronie internetowej Xella.

11. Umowy pomocnicze, sąd właściwy, obowiązujące prawo
11.1. Umowy pomocnicze wymagają sporządzenia w formie pisemnej.

11.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

11.3. Poszczególne podstrony strony internetowej Xella są nadzorowane przez Xella International GmbH i/lub spółki z nią powiązane, które są odpowiedzialne za treści zamieszczane na tychże stronach. Podstrony te działają zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w krajach, w których poszczególne spółki mają swoje siedziby.

11.4. Xella nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwość wyświetlania lub pobierania informacji, oprogramowania i/lub dokumentów ze strony internetowej Xella, również w przypadku użytkowników znajdujących się w lokalizacjach poza danym krajem. W przypadku gdy stronę internetową Xella odwiedzają użytkownicy znajdujący się w lokalizacjach poza danym krajem, ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie mających zastosowanie przepisów obowiązujących w ich krajowych systemach prawnych. 

11.5. Dostęp do informacji, oprogramowania i/lub dokumentacji umieszczonych na stronie internetowej Xella jest zabroniony w przypadku krajów, gdzie dostęp taki jest nielegalny. W takich sytuacjach, jeśli użytkownik pragnie nawiązać relacje handlowe z Xellą, powinien on sam skontaktować się z odpowiednią filią spółki w danym kraju lub z Xella International GmbH.

11.6. Korzystanie ze strony internetowej Xella Polska Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych podlega wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz innych stojących w sprzeczności norm prawnych wchodzących w skład prywatnego prawa międzynarodowego.